home        kontakt                            
<< powrót

FIRMA UNIMEBEL TO FIRMA PRODUKUJĄCA MEBLE "NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI"

Wszyst­kie dzia­ła­nia firmy UNIMEBEL zmie­rzają do cią­głego dosko­na­le­nia ukie­run­ko­wa­nego na osią­ga­nie naj­wyż­szej jako­ści oraz na speł­nie­nie ocze­ki­wań klien­tów poprzez dostar­cza­nie na rynek naj­lep­szych mebli wypo­czyn­ko­wych, oraz mebli twar­dych, w cie­ka­wym wzor­nic­twie, naj­wyż­szej jako­ści i kom­for­cie użyt­ko­wa­nia.
Odzwier­cie­dle­niem cało­ścio­wych dzia­łań firmy Uni­me­bel w celu zapew­nie­nia naj­wyż­szego poziomu jako­ści pro­duk­tów oraz obsługę klienta jest wyróż­nie­nie Wiel­ko­pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Badań nad Jako­ścią, które przy­znało fir­mie cer­ty­fi­kat „Naj­wyż­sza Jako­ści” za naj­wyż­szą jakość pro­duk­tów, kon­se­kwentną reali­za­cję poli­tyki i stra­te­gii przed­się­bior­stwa oraz pozy­cję lidera w kate­go­rii pro­du­cent mebli.

ZAPRASZAMY NA STRONE FIRMY http://www.unimebel.pl/ ABY POZNAĆ BOGATĄ OFERTE MEBLI TWARDYCH I WYPOCZYNKÓW.

LINK DO KATALOGU http://www.unimebel.pl/products/kolekcje-mebli

MAX XMAX X
CLASIC VIIICLASIC VIII
NATURAL COLLECTIONNATURAL COLLECTION
MAGIC COLLECTIONMAGIC COLLECTION
ŁAWA D5ŁAWA D5
   © Copyright 2008 - CMG MEBLE  furnitureworld FIRMA :: NEWSROOM :: OFERTA :: KONTAKT